بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بازدید دانشجویان ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی – 29 مهر 1398

بازدید دانشجویان ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – درس روش ساخت- دکتر باقری

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

طراحی و پیاده سازی توسط ام اچ کلاس