بازدید دانشجویان موسسه خانه عمران

بازدید دانشجویان موسسه خانه عمران از شرکت فهاب بتن در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار…

طراحی و پیاده سازی توسط ام اچ کلاس