امروز : پنج شنبه, 30 خرداد 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

واحد مالی و حسابداری

 

این بخش قراردادهای تنظیم شده در واحد فروش را با نگاهی دوباره برای کنترل سفارش خریداری شده باتوجه به قرارداد تنظیمی با میزان بتن تحویل شده به وسیله واحد تولید و ترانسپورت ، بررسی نموده تا حسابرسی دقیق نهایی فاکتورها را در دستور کار خود قرار دهد.