امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

واحد تولید

 

بخشی از تعهدات فهاب بتن برنامه ریزی ،تامین و پشتیبانی مصالح مرغوب و سنگدانه های مورد تایید واحد کنترل کیفیت تولیدکنندگان همکار می باشد.
گام بعدی واحد تولید استفاده از طرح های اختلاط واحد کنترل کیفیت با توجه به مفاد قرارداد تنظیمی با حفظ اسلامپ های درخواستی و عیارهای مشخص شده می باشد.
صدور بارنامه های نهایی خروج بتن آماده از کارخانه ،برای واحد حسابداری ،جهت انجام تشریفات مربوطه،از دیگر وظایف واحد تولید می باشد.