تالیفات انجام شده توسط شرکت فهاب بتن

  • ترجمه کتاب بتن خود متراکم، نوشته جوزف دانچکو
  • تالیف کتاب بتن آماده
  • تالیف کتاب دوام بتن
  • تالیف کتاب پیاده سازی دانش در صنعت بتن آماده